Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Diploma/Certificaat
De opleidingen worden afgesloten met een officieel certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Nail XL worden afgenomen door Nail XL, een importeur, Het Nagelgilde of een andere examen instantie.

Daar waar Nail XL kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek Nail XL, of bij voorkeur de cursist zelf, zorg voor aanmelding van examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een merk gebonden diploma, certificaat van deelname of een branche erkend diploma (Het Nagelgilde).

Artikel 2. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding of cursus aangegeven op de website van Nail XL (www.nailxl.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van Nail XL.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden en kosten voor het lespakket. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of workshop aangegeven op de website van Nail XL en in de brochure. Nail XL gaat vertrouwelijk om met informatie die de cursist vrijgeeft. Lees hier onze Privacy Policy

Artikel 3. Betaalinformatie
Nail XL is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van BTW.

Betalingen dienen minimaal 2 weken voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

In het geval van restitutie hanteert Nail XL een terugbetalingstermijn van maximaal 14 dagen.

Artikel 4. Cursusplanning en overmacht
1. Nail XL behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding of cursus op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Nail XL zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Nail XL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
2. Nail XL behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Inschrijving
Inschrijving voor een opleiding of cursus kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Nail XL uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste of gekozen opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Nail XL gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Nail XL verschuldigd blijft.

De aanbetaling voor een opleiding/workshop (meerdere dagen) bedraagt € 100,00 (BTW-vrij door CRKBO)
De aanbetaling voor een opleiding/workshop bedraagt (één dag of dagdeel) € 50,00 (BTW-vrij door CRKBO)

Bij inschrijving korter dan 7 werkdagen voor aanvang van de opleiding/workshop dient het volledige bedrag per omgaande te worden voldaan.

Bij annulering van de opleiding/workshop is de cursist ten alle tijden de aanbetaling verschuldigd

Artikel 6. Betaling
Voor het cursusgeld en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 14 dagen voor aanvang van de opleiding/workshop dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan

Artikel 7. Annuleringsregeling
Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 werkdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd door dit per e-mail door te geven (info@nailxl.nl). Na deze 14 werkdagen is de onderstaande regeling van toepassing:

1. Annulering van de opleiding/workshop kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@nailxl.nl). Bij annulering is de aanbetaling aan Nail XL verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd en per direct opeisbaar.
2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen.
Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.
3. Bij het verstek laten gaan van een lesdag zonder afmelding, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8. Boeken en lesmateriaal en intellectuele eigendom
Nail XL verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Nail XL geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet. Alle rechten inzake verstrekte handleidingen, brochures, folders, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of terzake aan opdrachtgever kosten in rekening zijn gebracht.
2. De door opdrachtnemer te leveren of geleverde producties, of een wezenlijk deel van die vormgeving, mogen zonder haar schriftelijke niet worden gekopieerd, vermenigvuldigd, gereproduceerd of nagemaakt, in welk procédé dan ook, zelfs indien er geen auteursrecht op berust.

Artikel 9. Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Nail XL behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Nail XL is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling-, wimperstyling-, wenkbauwstyling- en/of andere beautyproducten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
Nail XL aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 11. Advies
Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste, wimperstyliste en/of wenkbrauwstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagel-, wimper-, wenkbrauw- en andere beautyproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik de gebruiksaanwijzingen naleven.

Artikel 12. Verwerking Persoonsgegevens

Voor zover in het kader van het uitvoeren van de werkzaamheden Persoonsgegevens worden verwerkt, zullen deze Persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt en overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Technische en organisatorische maatregelen zullen worden getroffen om de Persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking, daarbij rekening houdend met de stand van de techniek en de aard van de verwerking

Artikel 13. Verwerkersovereenkomst
Voor alle afgenomen diensten bij Nail XL geldt voor de betrokken klanten de Verwerkersovereenkomst, tenzij anders is overeengekomen.

De Verwerkersovereenkomst kan opgevraagd worden bij Nail XL per telefoon, e-mail of regulier post; of gedownload worden vanaf onze website.

Nail XL behoudt zich het recht voor deze overeenkomsten te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging op de website van Nail XL of per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

Artikel 14. Klachten
Nail XL heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan:
Nail XL
T.a.v. Afdeling klachten
Diamantstraat 1 C
7554 TA Hengelo Ov.
Of per e-mail info@nailxl.nl
Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangstdatum, worden vertrouwelijk behandeld. Ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten
Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie worden neergelegd van Webshop Keurmerk. Het advies van de klachtencommissie is bindend.
Klachten en de wijze waarop deze worden afgehandeld worden door Nail XL digitaal geregistreerd en zullen tot 2 jaar na de melding van de klacht worden bewaard.

Artikel 15.  Niveaus Opleidingen en Cursussen
Nail XL heeft bij iedere opleiding en Cursus aangegeven wat het niveau van de opleiding is:
 * :      Eenvoudig
 **:      Relatief Eenvoudig
 ***:     Redelijk Moeilijk
 ****:    Moeilijk
 *****:   Master