Algemene Voorwaarden Opleidingen


Algemene Voorwaarden Opleidingen Nail XL

Artikel 1. Diploma/Certificaat
De opleidingen worden afgesloten met een officieel certificaat of een certificaat van deelname voor de behaalde (deel)kwalificatie(s).

Het lesgeld is exclusief examengelden. De examens behorende bij opleidingen van Nail XL worden afgenomen door Nail XL, importeurs van merken of Het Nagelgilde.

Daar waar Nail XL kosten voor examens heeft aangegeven draagt op verzoek Nail XL, of bij voorkeur de cursist zelf, zorg voor aanmelding van examens. De inning en afdracht wordt door de importeur en/of afnemende instantie verzorgd. Bij het behalen van het examen ontvangt de cursist een merk gebonden diploma of een branche erkend diploma (Het Nagelgilde).

Artikel 2. Opleidingsduur en opleidingskosten
De opleidingsduur is per opleiding of cursus aangegeven op de website van Nail XL (www.nailxl.nl) en/of in de opleidingsbrochure/workshop brochure van Nail XL.

De opleidingskosten bestaan uit lesgelden, kosten voor het lespakket. Naast lesgelden zijn mogelijk examengelden en overige kosten (zoals materiaal en boeken) verschuldigd. De lesgelden en overige kosten zijn per opleiding of specialisatiecursus aangegeven op de website van Nail XL en in de brochure.

Artikel 3. Betaalinformatie
Nail XL is geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Door deze erkenning zijn de lesgelden vrijgesteld van B.T.W.

Betalingen dienen minimaal 1 week voor aanvang van de opleiding voldaan te zijn. Bij te late betaling, zijn rente en kosten verschuldigd. Het is mogelijk dat de cursist als gevolg van herhaalde wanbetaling wordt geschorst van de opleiding totdat de achterstand inclusief rente en kosten is voldaan en totdat er een redelijk gelegenheid is de opleiding weer te vervolgen.

Schorsing leidt niet tot opschorting van de betalingsverplichtingen van de cursist uitgaande van een normaal niet opgeschorte opleiding.

Artikel 4. Cursusplanning en overmacht
1. Nail XL behoudt zich het recht voor om bij over- of onderinschrijving van een opleiding of cursus op een later tijdstip (uiterlijk 6 maanden) een redelijk alternatief te bieden. De cursist zal hierover tijdig worden geïnformeerd. Indien door een beperkte omvang van het aantal inschrijvingen of overmacht een bepaalde opleiding niet binnen 6 maanden kan aanvangen dan behoud Nail XL zich het recht voor de opleiding te annuleren waardoor de door inschrijving ontstane overeenkomsten vervallen. Ingeschreven cursisten worden hiervan tijdig op de hoogte gesteld. Nail XL is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van overmacht of onderinschrijving.
2. Nail XL behoudt zich het recht om ten aanzien van cursussen en workshops organisatorische en inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

Artikel 5. Inschrijving
1. Inschrijving voor een opleiding of cursus kan d.m.v. een papieren of digitaal inschrijfformulier of door acceptatie van een door Nail XL uitgebrachte offerte. Door ondertekening van het papieren inschrijfformulier of door verzending van het digitale inschrijfformulier verbindt u zich om de aangekruiste opleiding af te nemen en de verschuldigde opleidingskosten te betalen. Bij digitale inschrijving ontvangt u een bevestiging per email of per post. U heeft voor deze overeenkomst een bedenktijd van 14 werkdagen waarbinnen kosteloos kan worden geannuleerd via email of aangetekende brief. Indien een derde (bijvoorbeeld een werkgever of ouder) de opleidingskosten aan Nail XL gaat betalen dan dient deze derde de inschrijving mede te ondertekenen in gebreke waarvan de cursist zelf de opleidingskosten aan Nail XL verschuldigd blijft.
2. Inschrijfgeld
U zult hiervoor een factuur ontvangen. Deze factuur dient uiterlijk 8 dagen na dagtekening te zijn voldaan:
De aanbetaling voor een opleiding (meerdere dagen) bedraagt € 50,00.
De aanbetaling voor een cursus/workshop bedraagt (één dag of dagdeel) € 20,00
Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is geen inschrijfgeld van toepassing en dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan.

Artikel 6. Betaling
Voor het cursusgeld en/of het lespakket zult u een factuur ontvangen met aftrek van de aanbetaling. Deze factuur dient uiterlijk 7 dagen voor aanvang van de cursus te zijn voldaan. Bij inschrijving korter dan 7 dagen voor aanvang van de opleiding is dient het volledige factuurbedrag per omgaande te worden voldaan

Artikel 7. Annuleringsregeling
Vanaf de dag van de inschrijving voor een opleiding of workshop krijgt de cursist 14 werkdagen bedenktijd. Binnen deze 14 dagen kan de opleiding of workshop kosteloos worden geannuleerd door dit per e-mail door te geven (info@nailxl.nl). Na deze 14 werkdagen is de onderstaande regeling van toepassing.

1. Annulering van de opleiding/workshop kan alleen geschieden per aangetekend schrijven of per e-mail (info@nailxl.nl). Bij annulering tot 28 dagen voor de eerste lesdag is het inschrijfgeld aan Nail XL verschuldigd. Bij annulering tot 14 dagen voor de eerste lesdag is 20% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd. Bij annulering binnen 14 dagen voor de eerste lesdag is 50% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd. Bij beëindiging/niet verschijnen door de cursist na aanvang van de opleiding is 100% van het lesgeld aan Nail XL verschuldigd.
2. Bovenstaande regeling is niet van toepassing op opleidingen/workshops tot 4 dagdelen.
Inschrijvingen hiervoor kunnen niet worden geannuleerd, het hele bedrag blijft verschuldigd.
3. Bij het verstek laten gaan van een lesdag zonder afmelding, komt de lesdag te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend.

Artikel 8. Boeken en lesmateriaal
Nail XL verstrekt boeken en lesmateriaal aan cursisten na ontvangst van betreffend bedrag welke vervolgens hun eigendom worden. Op lesmaterialen zijn auteursrechten van toepassing die door de cursist en derde (werkgever of anders) worden eerbiedigt door in ieder geval zonder toestemming van Nail XL geen kopieën hiervan te maken of de inhoud ervan te openbaren.

Artikel 9. Prijzen
Een en ander onder voorbehoud van drukfouten c.q. wijzigingen. Nail XL behoudt zich het recht om prijzen, inhoud van verpakkingen, kleuren te wijzigen en producten te vervangen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
Nail XL is niet aansprakelijk voor gevolgen van behandelingen voor, tijdens of na opleidingen of voor het verkeerd gebruik van producten. Het gebruik van nagelstyling en/of visagie producten kan bij sommige personen een overgevoeligheidsreactie of allergie teweegbrengen zoals roodheid, jeuk, het ontstaan van blaasjes waarvoor wij geen aansprakelijkheid nemen. Stop in deze gevallen direct met het gebruik en stap eventueel over op een andere methode. Raadpleeg bovendien uw huisarts. Astma patiënten hebben grotere kans op overgevoeligheid. Bij zwangerschap dient u eerst uw huisarts te raadplegen.
Nail XL aanvaardt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid noch voor de financiële aspecten c.q. eventueel wel of niet behalen van rendementen of omzetten voortvloeiend uit de activiteiten of het wegblijven hiervan.

Artikel 11. Advies
Het dragen van een mondkapje, nitril handschoenen evenals gebruik van een afzuigsysteem wordt geadviseerd tijdens het werken als nagelstyliste. Gebruiksaanwijzingen en waarschuwing op nagel- en visagieproducten goed lezen. Producten voor professioneel gebruik niet gebruiken op de huid en de gebruiksaanwijzingen naleven.

Artikel 12. Klachten
Nail XL heeft een klachtenregistratie. Klachten kunnen uiterlijk 2 weken na het beëindigen van de gevolgde opleiding/workshop schriftelijk worden gericht aan:
Nail XL
T.a.v. Mevr. E. Stemerdink
Diamantstraat 1 C
7554 TA Hengelo Ov.
Of per e-mail info@nailxl.nl
Klachten zullen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken na ontvangstdatum, worden vertrouwelijk behandeld.
Wanneer de klacht niet opgelost kan worden, zal de klacht bij een onafhankelijke klachtencommissie worden neergelegd van Webshop Keurmerk. Het advies van de klachtencommissie is bindend.

Artikel 13.  Niveaus Opleidingen en Cursussen
Nail XL heeft bij iedere opleiding en cursus aangegeven wat het niveau van de opleiding is:
* :      Eenvoudig
**:      Relatief Eenvoudig
***:     Redelijk Moeilijk
****:    Moeilijk
*****:   Master

Nieuws

VACATURE: Docent Nagelstyling

Wij hebben leuke vacatures voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een docent nagelstyling en verkoop- en logistiek medewerker. Iets voor jou? Aarzel dan niet en reageer voor 1-10-2023. Lees meer »

KORTING FESTIVAL - Tot 20% Korting

Het KORTING FESTIVAL is begonnen! Vanaf 29-9-2023 t/m 2-10-2023 shop je producten met KORTING tot wel 20%*. Je hebt geen kortingscode nodig, de kortingen zijn reeds zichtbaar en verrekend in onze webshop. Lees meer »

VACATURE Verkoop- en Logistiek Medewerker

Wij hebben leuke vacatures voor jou! Wij zijn namelijk op zoek naar een docent nagelstyling en verkoop- en logistiek medewerker. Iets voor jou? Aarzel dan niet en reageer voor 1-10-2023. Lees meer »

Dog Playz
Diamantstraat 1 C
7554 TA Hengelo Ov.
Routebeschrijving » / Contact »